หลักสูตรครูการบิน (Flight Instructor Rating: IP)

คุณสมบัติของผู้สมัครenglish language

เป็นผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน (CPL) ขึ้นไป มี Multi Engine Rating และ Instrument Rating

ระยะเวลาการศึกษา

  • 9 สัปดาห์
  • ภาคทฤษฎี : 125 ชม.
  • ภาคปฏิบัติ : 37 ชม.
    • ฝึกบินภาคอากาศ 30 ชม.
    • ฝึกบินเครื่องฝึกบินจำลอง 7 ชม.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

320,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสอบภาคทฤษฎีและภาคอากาศ จากกรมการบินพลเรือน)

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information