หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot Licence : CPL/ME/IR)

คุณสมบัติของผู้สมัครenglish language

 1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
 2. ไม่จำกัดเพศ
 3. อายุ 17 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่สมัคร
 4. ผ่านการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตวิทยาการบิน Class 1 จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกรมการบินพลเรือน
 5. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเกี่ยวกับการบิน

ระยะเวลาการศึกษา

58 สัปดาห์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

2,200,000 บาท

เมื่อจบหลักสูตร

 1. ภาคทฤษฎี (ATPL Knowledge) : 840 ชม.
 2. ภาคปฏิบัติ : 255 ชม.
  • ฝึกบินภาคอากาศ (Single + Multi Engine) : 194 ชม.
  • ฝึกบินเครื่องฝึกบินจำลอง (Single + Multi Engine + Airbus 320) 61 ชม.
  • ได้รับประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • มีคุณสมบัติสมัครสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (CPL) จากกรมการบินพลเรือน ผู้ถือใบอนุญาตมีสิทธิ์ทำการบินกับเครื่องโดยสารได้

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information