หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล (Private Pilot License: PPL)

คุณสมบัติของผู้สมัครenglish language

 1. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 2. ไม่จำกัดเพศ
 3. อายุ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 4. ผ่านการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตวิทยาการบิน Class 2 จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกรมการบินพลเรือน
 5. ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเกี่ยวกับการบิน

ระยะเวลาการศึกษา

ประมาณ 12 สัปดาห์

 • ภาคทฤษฎี : 115 ชม.
 • ภาคปฏิบัติ : 50 ชม.
  • ฝึกบินภาคอากาศ 45 ชม.
  • ฝึกบินเครื่องฝึกบินจำลอง 5 ชม.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

370,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสอบภาคทฤษฎีและภาคอากาศ จากกรมการบินพลเรือน)

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information