หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน

เรียน ผู้ที่สนใจศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน (รุ่นที่ 1 นครพนม) ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม (รุ่นที่ 3 ของหลักสูตร)

ด้วยมหาวิทยาลัยนครพนม ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพฯ แจ้งวัฒนะ จะรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการบิน (รุ่นที่ 1  นครพนม) ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม (รุ่นที่ 3 ของหลักสูตร) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ โดยจะเปิดเรียนในเดือนมิถุนายน 2556 หากท่านที่สนใจจะสมัครสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่ อาคาร ณ นคร (ตรงข้าม TOT สำนักงานใหญ่) ถ.แจ้งวัฒนะ ชั้น 6 หรือ  ติดต่อโทรศัพท์  คุณผกายพัชร์ (ลักษณ์) : 088-013-5766, คุณนพรัตน์ (ติ๊ก) : 081-929-1856 , สำนักงานศูนย์กรุงเทพฯ : 02-576-1361,02-576-1371 โทรสาร : 02-982-2551 เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิพิเศษตลอดหลักสูตร

 1. ยื่นกู้เพื่อการศึกษาของ ธนาคารออมสิน สาขาย่อยสถานีรถโดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 100%
 2. หลักสูตรแบบเหมาจ่าย 240,000 บาท แบ่งจ่าย เป็นเวลา 4 เทอม)
  งวดที่ 1  จำนวน  65,000  บาท
  งวดที่ 2  จำนวน  55,000  บาท
  งวดที่ 3  จำนวน  65,000  บาท
  งวดที่ 4  จำนวน  55,000  บาท
 3. เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 40% ตามหลักเกณฑ์ของ สกอ.
 4. สำหรับผู้ที่ติดภาระกิจในเวลาเรียน (เรียนเฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.) สามารถรับ DVD พร้อมหนังสือเรียน และเอกสาร (ทั้งนี้ต้องมีหลักฐานตารางการทำงาน พร้อมทั้งกรอกแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาให้กับอาจารย์ประจำแต่ละวิชารับทราบ กรณีไม่สามารถเข้าเรียนได้ เนื่องจากติดภารกิจในการทำงาน)
 5. เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.
 6. รายละเอียดการสมัครเรียน
  - ค่าสมัคร  300 บาท
  - ค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา 1,900 บาท / ค่าวารสาร ปีละ 500 บาท/ปี
  - เอกสารประกอบการสมัคร (สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, สำเนาปริญญาบัตร, สำเนา Transcript อย่างละ 2 ชุด)
  - สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง จำนวน 2 ใบ / รูปถ่าย 3 รูป
  - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 2 ฉบับ
 7. ที่อยู่ในการจัดส่งใบสมัคร : วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม (ศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพฯ)  เลขที่ 99/349 อาคาร ณ นคร ชั้น 6 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 โทรศัพท์ : 02-576-1361, 02-576-1371, (ผกายพัชร์)/088-013-5766, (นพรัตน์)/081-929-1856, (ขวัญดาว)/089-904-7618 โทรสาร : 02-982-2551 Email : npubkk@gmail.com
 8. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ ทาง Website: ของศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพฯ http://www.npu.ac.th/bkk

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information