A.M.T. (Aircraft Maintenance Technician) หลักสูตรประกาศวิชาชีชั้นสูง(ปวส.) สาขาซ่อมบำรุงอากาศยาน

เรียน ผู้ที่สนใจศึกษาหลักสูตรประกาศวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ศึกษา ณ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม 
ด้วยมหาวิทยาลัยนครพนม จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
    1.1 ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาเว้นแต่เป็นความผิดโดยประมาท/หรือผิดฐานลหุโทษ
    1.2 เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา
    1.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะผิดวินัย
    1.4 คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรกำหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมตามระบบและวิธีการเรียนของหลักสูตร
2. คุณวุฒิของผู้สมัคร
    2.1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นบุคคลที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือเทียบเท่า
    2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นบุคคลที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) หรือ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า
3. กำหนดการรับสมัคร   
    3.1 จำหน่ายระเบียบการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2559 สามารถสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายงานทะเบียนประจำคณะ/วิทยาลัยที่เลือกเข้าศึกษาหรือสมัครผ่านระบบสมัครเรียนออนไลน์ (Online) ทางเว็บไซต์ http://entry.npu.ac.th/entry หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ได้ที่ เบอร์ 094-083-0183 (คุณเต๋า) 
4. เอกสารประกอบการรับสมัคร
   4.1 ในสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ตามแบบที่มหาวิทยาลัยนครพนมกำหนด ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน จำนวน 1 ฉบับ
   4.2 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน โดยติดรูปถ่ายในใบสมัครให้เรียบร้อย จำนวน 1 รูป
   4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
   4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
   4.5 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
   4.6 สำเนาใบเสร็จการชำระเงินค่าสมัคร หรือ ธนาณัติ (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
   4.7 ใบรายงานผลการศึกษาหรือใบรับรองการเป็นนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
หมายเหตุ
     1.สำเนาเอกสารทุกฉบับ จะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
     2.เก็บสำเนาใบเสร็จการชำระเงินค่าสมัคร สำเนาธนาณัติไว้เป็นหลักฐานในการสมัคร
     3.เมื่อชำระค่าสมัครและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว มหาวิทยาลัยของสงวนสิทธิ์จะขอรับคืนไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
     4.กรณีที่ผู้สมัครนำเอกสารเท็จมาประกอบการสมัคร หรือแสดงการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นเท็จหากมหาวิทยาลัยนครพนมตรวจพบในภายหลัง จะต้องถุกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา
     5. ผู้สมัคร มีสิทธิ์เลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ได้เพียง 1 คณะ/สาขาวิชาเท่านั้น
 
ติดต่อสอบถามหลักสูตรได้ที่ https://www.facebook.com/iacnpu และ เว็บไซต์ http://iac.npu.ac.th
 
หมายเหตุ สามารถเข้ามาสมัครด้วยตนเองที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 129 หมู่ 6 บ้านหน้าฐานบิน ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม 48000 หรือสามารถดาวโหลดใบสมัครและกรอกใบสมัครส่งมาที่  Email : sunattha-pp@hotmail.com เบอร์ติดต่อ  092-624-9264 (คุณแอน) ทั้งนี้ค่าใบสมัครราคา 50 บาท และสมัครออนไลน์ได้ที่ http://entry.npu.ac.th/entry 
    
 
 

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information