หลักสูตร Multi Engine Instrument Rating (IR)

คุณสมบัติของผู้สมัครenglish language

เป็นผู้ถือใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล–เครื่องบิน (PPL) ขึ้นไปและมี Multi Engine Rating

ระยะเวลาการศึกษา

ประมาณ 18 สัปดาห์

  • ภาคทฤษฎี : 250 ชม.
  • ภาคปฏิบัติ : 57 ชม.
    • ฝึกบินภาคอากาศ 17 ชม.
    • ฝึกบินเครื่องฝึกบินจำลอง 40 ชม.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

370,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสอบภาคทฤษฎีและภาคอากาศ จากกรมการบินพลเรือน)

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information