หลักสูตร Multi Engine Rating (ME)

คุณสมบัติของผู้สมัครenglish language

เป็นผู้ถือใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล–เครื่องบิน (PPL) ขึ้นไป

ระยะเวลาการศึกษา

ประมาณ 6 สัปดาห์

  • ภาคทฤษฎี : 35 ชม.
  • ภาคปฏิบัติ : 32 ชม.
    • ฝึกบินภาคอากาศ 23 ชม.
    • ฝึกบินเครื่องฝึกบินจำลอง 9 ชม.

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

290,000 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าสอบภาคทฤษฎีและภาคอากาศ จากกรมการบินพลเรือน)

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information