ที่ปรึกษาทางการบริหาร วิทยาลัยการบินนานาชาติ

english languageรายชื่อที่ปรึกษาทางการบริหารและคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

ที่ปรึกษาทางการบริหารวิทยาลัยการบินนานาชาติ

  • นายชัยศักดิ์ อังค์สุวรรณ
  • เรืออากาศเอก สอาด ศบศาตราศร
  • ผู้อำนวยการท่าอากาศยานนครพนม
  • พลอากาศเอก นายแพทย์ สุบิน ชิวปรีชา

คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
อธิการบดี กรรมการที่ปรึกษา
พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ กรรมการ
พลอากาศเอก ปัญญา ศรีสุวรรณ กรรมการ
พลอากาศเอก อิทธิศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ กรรมการ
นายกำธร ศิริกร กรรมการ
นายวุฒิชัย สิงหมณี กรรมการ
เรืออากาศโท นรหัช พลอยใหญ่ กรรมการ
ดร.พัชนี จันทร์น้อย กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี วิทยาลัยการบินนานาชาติ ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ ประธาน
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการฝึกบิน กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักวิชาบริหารการบิน กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักวิชาเทคโนโลยีการบิน กรรมการ
หัวหน้าสำนักงานมาตรฐานและนิรภัยการบิน กรรมการ
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงอากาศยาน กรรมการ
หัวหน้าสำนักงานคณบดี วิทยาลัยการบินนานาชาติ กรรมการและเลขานุการ

 

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information