วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

english languageวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันของรัฐบาลเต็มรูปแบบ จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลปี 2547 ที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค กอปรกับการเปิดเสรีทางการบิน ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนนักบิน ที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล ต่อมารัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณจัดตั้งวิทยาลัยการบินนานาชาติขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยนครพนม  โดยออกประกาศจัดตั้งเมื่อ 2 เมษายน 2550 มีหน้าที่จัดการศึกษา ดำเนินการวิจัยและให้บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ และวิชาชีพด้านการบินและอวกาศ

วิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน  (Approved Training Organization : ATO) จากกรมการบินพลเรือน กระทรวงคมนาคม เมื่อ 15 ตุลาคม 2550

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information