วิทยาลัยการบินนานาชาติ ม.นครพนม ปรับทัพประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

จากการประสบปัญหาขาดแคลนนักบินที่มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล หลังการเปิดเสรีทางการบินรัฐบาลได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงสนับสนุนงบประมาณจัดตั้งวิทยาลัยการบินนานาชาติขึ้น เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 เพื่อจัดการศึกษา ดำเนินการวิจัยและให้บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพด้านการบินและอวกาศ และที่สำคัญเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค โดยคณะรัฐมนตรีในขณะนั้น เห็นชอบให้จัดทำบันทึกความเข้าใจในความช่วยเหลือกับสถาบันการบินพลเรือนแห่งประเทศฝรั่งเศส

ไม่เพียงแต่การพัฒนาสถาบันให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการบินและวิชาชีพด้านการบินเท่านั้น วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ยังได้เตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอน รองรับประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ในปี 2558 อีกด้วย

พลอากาศเอก วัลลภ มีสมศัพท์ คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า วิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้เตรียมความพร้อมรับรองกับประชาคมอาเซียน ในด้านต่างๆ ทั้งด้านบุคลากร และวิชาการ โดยศึกษาและพิจารณาจำนวนของบุคลากร ให้เพียงพอในการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งว่างแผนสรรหาบุคลากรมาทดแทนเพิ่มเติมในอนาคต ขณะเดียวกันก็พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรให้ทันเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่นำมาใช้ในกิจการการบิน และมีแผนที่จะจัดการประชุมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้บุคลากรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในกลุ่มสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยมีความร่วมมือกับโรงเรียนการบินอื่นๆในประเทศไทยไปพร้อมกัน

ส่วนการพัฒนาบุคลากร จะส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้อยู่ในเกณฑ์ดีให้มีความสามารถในการใช้ภาษากลุ่มอาเซียนอย่างน้อย 1 ภาษา ที่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้ และเตรียมความพร้อมด้านหลักสูตรการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้เป็นสากล และ ให้สอดคล้องเพื่อความต่อเนื่อง กับหลักสูตรของชาติอาเซียนอื่นๆ โดยยึดหลักมาตรฐานสากล และ เป็นแนวทางเดียวกับมหาวิทยาลัยนครพนม

ทั้งนี้ วิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้จัดทำการฝึกนักบินในหลักสูตรหลักๆ ทุกหลักสูตรโดยแบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 กลุ่ม คือ Integrated Course คือ หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot Licence: CPL) ซึ่งเป็นหลักสูตรหลัก ทำการฝึกผู้ที่ไม่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบินมาก่อน ให้มีความรู้ ความสามารถเพื่อประกอบอาชีพนักบินพาณิชย์ และ Modular Course เป็นหลักสูตรสั้นๆ สำหรับผู้ต้องการเป็นนักบินส่วนบุคคลและต้องการเพิ่มศักยภาพการบิน ประกอบด้วย หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล หลักสูตรนักบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ หลักสูตร (Multi-crew Cooperation: MCC) และหลักสูตร (Jet Orientation Training: JOT)

นอกจากนี้ วิทยาลัยการบินนานาชาติ ยังเป็นโรงเรียนการบินแห่งแรกในประเทศไทยและเป็นแห่งที่ 13 ของโลกที่ทำการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินผู้ช่วยเครื่องบิน (Multi-crew Pilot Licence: MPL) หลักสูตร MPL นี้ พัฒนาขึ้นโดยสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อ THAI Flight Training Company (TFT) ถือว่าเป็นสถาบันแรกๆ ของโลกที่ได้พัฒนาหลักสูตร MPL ขึ้นมา โดยมีการปรับทดลองกับวิทยาลัยการบินนานาชาติในเบื้องต้นเนื่องจากวิทยาลัยการบินนานาชาติ มีเครื่องช่วยฝึกบินจำลองแบบ FBS A320 จากนั้นจึงได้รับความไว้ใจจาก TFT ให้ฝึกศิษย์ทุนการบินไทยตลอดมา

สำหรับผลดีของการศึกษาไทยหลังเข้าร่วมประชาคมอาเซียน คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ กล่าวว่าจะเกิดผลดีสองส่วน คือ ด้านวิชาการ จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนนักศึกษามากยิ่งขึ้นและสะดวกขึ้น รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านต่างๆ ทั้งศิลปะ วัฒนธรรม โดยมีภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางนอกจากนี้อาจเพิ่มหลักสูตรใหม่ๆ ขึ้นมาด้วย และด้านการฝึกอบรมการบิน อาจจะมีการแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกัน และส่งศิษย์การบินเข้ามารับการฝึกอบรมด้วย

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน ยังมีปัญหาและอุปสรรคอยู่บ้าง โดยเฉพาะเรื่องของภาษากลางคือภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้าน ที่หลายคนยังไม่มีการตื่นตัวเท่าที่ควร อีกทั้งช่วงเวลาในการศึกษาระดับอุดมศึกษาก็ต้องปรับให้ใกล้เคียงกันหรือมีการตกลงกัน เพื่อให้การเปิดและปิดภาคเรียนตรงกันทั้งภูมิภาค ส่วนการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคก็เป็นเรื่องพื้นฐานสำคัญที่จะต้องให้ความสนใจ เพื่อมิให้เกิดความเข้าใจผิดกัน

สิ่งดังกล่าวหน่วยงานระดับสูง ต้องกำหนดเป็นนโยบายให้ชัดเจน ว่าจะเข้าร่วมในลักษณะใดแค่ไหน และต้องดำเนินตามขั้นตอนใด เพื่อให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ที่สำคัญภาครัฐจะต้องกระตุ้นให้บุคลากร และสังคม เห็นความสำคัญของการเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนอย่างกลมกลืนและเพื่อผนึกกำลังสู่เวทีโลกต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก สยามรัฐ

Article

หากคุณเป็นคนนึงที่โดยสารด้วยเครื่องบินบ่อยๆ น่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของนักบินที่กล่าวแก่ผู้โดยสารก่อนเครื่องลงว่า “ช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่สุดของคุณได้หมดลงไปแล้ว” นั่นไม่ได้เป็นเพียงการโอ้อวดของนักบินเท่านั้น แต่มันเป็นความจริงที่สุด ที่ว่า ผู้ที่โดยสารทางเครื่องบินจะได้รับช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่สุด เพราะหลังจากที่คุณก้าวเท้าลงจากเครื่องแล้ว คุณอาจต้องโดยสาร Taxi เพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายของคุณ ลอ

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (เครื่องบิน)

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (เครื่องบิน)

 

1.อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี 

2.ถือ MEDICAL CERTIFICATE CLASS 1 

3.มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการบินและกฎหมายการบินทั่ว ๆ ไป 

4.ประสบการณ์ชั่วโมงบิน

 

พายุฟ้าคะนองกับผลกระทบต่อการบิน

พายุฟ้าคะนองเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีอันตรายอย่างยิ่งต่อเครื่องบินที่กำลังทำการบินอยู่ในอากาศทั้งในขณะบินอยู่ในเส้นทางบิน หรือขณะบินขึ้น-ลงสนามบิน เพราะในพายุฟ้าคะนองมีสภาวะอากาศที่เลวร้ายที่สุด มีลมกระโชกรุนแรง มีกระแสอากาศพัดขึ้น-ลงรุนแรงทำให้เครื่องบินที่บินผ่านเข้าไป หรือบินอยู่ใกล้เคียงได้รับความปั่นป่วน กระเทือน รู้สึกถูกกระแทก  ทำให้ความสูงของเครื่องบินเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งที่นักบินไม่สามารถรักษาระดับบินไว้ได้เป็นเหตุให้เครื่องบินประสบอุบัติเหตุตกมาแล้วมากมาย

 My first FLIGHT as a pilot, experience of a life time.

 

วันนี้ เป็นวันที่น่าตื่นเต้น จนต้องเขียนบันทึกเอาไว้ เพราะเป็นวันที่ผมได้ขึ้นบินในฐานะนักบินเป็นครั้งแรกในชีวิต!

What is Aviation Medicine ?

ปัจจุบันการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็วคือ การเดินทางโดยทางอากาศ ด้วยเครื่องบิน จากสถิติพบว่า มีผู้โดยสารเครื่องบินจำนวนมากในแต่ละวัน ทำให้โลกเราทุกวันนี้แคบลง วิวัฒนาการด้านการบินได้เจริญรุดหน้าไปอย่างมาก วิศวกรสามารถประดิษฐ์และพัฒนาอากาศยานให้ล้ำหน้าไปมากเกินกว่าที่ร่างกายมนุษย์เราจะทนทานหรือปรับตัวได้ จึงจำเป็นต้องอาศัยวิชาการด้านการแพทย์โดยเฉพาะเวชศาสตร์การบิน (Aviation medicine) เข้ามาช่วยปรับปรุงประยุกต์และพัฒนา

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information