โรงเรียนการบินแห่งแรกในประเทศไทย ที่ฝึกอบรมหลักสูตรนักบินผู้ช่วยเครื่องบิน (Multi-crew Pilot Licence: MPL)

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นโรงเรียนการบินแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจจาก THAI Flight Training (TFT) ให้ฝึกศิษย์ทุนการบินไทย ในหลักสูตรนักบินผู้ช่วยเครื่องบิน (Multi-crew Pilot Licence: MPL)

ในการฝึกศิษย์การบินเพื่อไปเป็นนักบินผู้ช่วย (Co-pilot) นั้น ต้องเริ่มจากการเรียนหลักสูตร CPL/ME/IR เมื่อจบแล้ว ทางสายการบินที่ศิษย์เข้าไปทำการบินด้วยก็จะทำการฝึกเพิ่มเติมในหลักสูตร Airline Transition Training (ATT), Type Rating และอื่นๆตามที่สายการบินนั้นๆกำหนด เมื่อพร้อมแล้วจึงเข้าไปทำหน้าที่ co-pilot ซึ่งใช้เวลานาน

ต่อมา ได้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ขึ้นมาและได้รับการรับรองโดย ICAO (Ref: ICAO Annex 1) โดยมุ่งเน้นการฝึกอบรมให้ศิษย์ฝึกบินตามชั่วโมงบินที่กำหนดใหม่ แล้วต่อด้วยการฝึกบินแบบ Multi-crew ด้วยเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง (Synthetic Flight Simulator) เฉพาะแบบ เน้นเรื่อง PF/PNF, task sharing ขั้นสุดท้ายจะเป็นการบินกับเครื่องบินจริงเฉพาะแบบที่ฝึกมา เมื่อจบแล้ว ทางสายการบินทำการฝึกเพิ่มเติม และ เมื่อพร้อมแล้วจึงเข้าไปทำหน้าที่ co-pilot ซึ่งใช้เวลาน้อยกว่า และการฝึกตรงตามความต้องการ

สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้ชื่อ THAI Flight Training (TFT) เป็นสถาบันแรกๆของโลกที่ได้พัฒนาหลักสูตร MPL ขึ้นมา และได้รับการรับรองจากกรมการบินพลเรือนเมื่อ 26 มีนาคม 2553 โดยได้แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 4 phase คือ Core Flying, Basic, Intermediate และ Advanced

เนื่องจากวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม มีเครื่องช่วยฝึกบินจำลองแบบ Fixed Base Simulator (FBS) Airbus A320 ซึ่งเป็นโรงเรียนการบินแห่งเดียวในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคนี้ ที่มี FBS Airbus A320 จึงได้รับความไว้วางใจจาก THAI Flight Training (TFT) ให้ฝึกศิษย์การบินทุนการบินไทย ใน phase 1, 2 และ 3 ของหลักสูตร MPL เป็นแห่งแรก

ศิษย์การบิน MPL รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จบการฝึกอบรมไปแล้ว และขณะนี้กำลังดำเนินการฝึกอบรมศิษย์ MPL รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 อยู่

Article

หากคุณเป็นคนนึงที่โดยสารด้วยเครื่องบินบ่อยๆ น่าจะเคยได้ยินเรื่องราวของนักบินที่กล่าวแก่ผู้โดยสารก่อนเครื่องลงว่า “ช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่สุดของคุณได้หมดลงไปแล้ว” นั่นไม่ได้เป็นเพียงการโอ้อวดของนักบินเท่านั้น แต่มันเป็นความจริงที่สุด ที่ว่า ผู้ที่โดยสารทางเครื่องบินจะได้รับช่วงเวลาที่ปลอดภัยที่สุด เพราะหลังจากที่คุณก้าวเท้าลงจากเครื่องแล้ว คุณอาจต้องโดยสาร Taxi เพื่อเดินทางต่อไปยังจุดหมายของคุณ ลอ

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (เครื่องบิน)

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (เครื่องบิน)

 

1.อายุไม่น้อยกว่า 18 ปี 

2.ถือ MEDICAL CERTIFICATE CLASS 1 

3.มีความรู้เกี่ยวกับวิชาการบินและกฎหมายการบินทั่ว ๆ ไป 

4.ประสบการณ์ชั่วโมงบิน

 

พายุฟ้าคะนองกับผลกระทบต่อการบิน

พายุฟ้าคะนองเป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่มีอันตรายอย่างยิ่งต่อเครื่องบินที่กำลังทำการบินอยู่ในอากาศทั้งในขณะบินอยู่ในเส้นทางบิน หรือขณะบินขึ้น-ลงสนามบิน เพราะในพายุฟ้าคะนองมีสภาวะอากาศที่เลวร้ายที่สุด มีลมกระโชกรุนแรง มีกระแสอากาศพัดขึ้น-ลงรุนแรงทำให้เครื่องบินที่บินผ่านเข้าไป หรือบินอยู่ใกล้เคียงได้รับความปั่นป่วน กระเทือน รู้สึกถูกกระแทก  ทำให้ความสูงของเครื่องบินเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งที่นักบินไม่สามารถรักษาระดับบินไว้ได้เป็นเหตุให้เครื่องบินประสบอุบัติเหตุตกมาแล้วมากมาย

 My first FLIGHT as a pilot, experience of a life time.

 

วันนี้ เป็นวันที่น่าตื่นเต้น จนต้องเขียนบันทึกเอาไว้ เพราะเป็นวันที่ผมได้ขึ้นบินในฐานะนักบินเป็นครั้งแรกในชีวิต!

What is Aviation Medicine ?

ปัจจุบันการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็วคือ การเดินทางโดยทางอากาศ ด้วยเครื่องบิน จากสถิติพบว่า มีผู้โดยสารเครื่องบินจำนวนมากในแต่ละวัน ทำให้โลกเราทุกวันนี้แคบลง วิวัฒนาการด้านการบินได้เจริญรุดหน้าไปอย่างมาก วิศวกรสามารถประดิษฐ์และพัฒนาอากาศยานให้ล้ำหน้าไปมากเกินกว่าที่ร่างกายมนุษย์เราจะทนทานหรือปรับตัวได้ จึงจำเป็นต้องอาศัยวิชาการด้านการแพทย์โดยเฉพาะเวชศาสตร์การบิน (Aviation medicine) เข้ามาช่วยปรับปรุงประยุกต์และพัฒนา

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information