รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานวิทยาลัยการบินนานาชาติ *10 เม.ย 60*

 ด้วย วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานวิทยาลัยการบินนานาชาติ ดังนี้
1.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา
2.เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา 
3.เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา 
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัยการบินนานาชาติ
 
 
      ดังเอกสารแนบไฟล์

Careers

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information