***New*** ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนฝึกอบรบครูการบิน **2 พ.ค. 2560**

       ด้วยปัจจุบัน วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ประสบปัญหาขาดแคลนครูการบินจึงมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อเป็นครูการบิน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี ของวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม และสอดคล้องนโยบาย พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม จึงได้กำหนดให้มีการฝึุกอบรบครูการบิน 
      รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Careers

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information