**NEW** ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง อาจารย์ (สำนักวิชาเทคโนโลยี) **24 สค 60**

   ตามที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลสอบแข่งขันตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการบิน จำนวน 1 อัตรา ในระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 - 10 สิงหาคม 2560 นั้น และได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 บัดนี้ การสอบแข่งขันคัดเลือกได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ดังเอกสารแนบ

Careers

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information