IAC ในรายการ Active GEN ช่อง MCOT 1

กว่าจะเป็นนักบินได้นั้น ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง รายการ Active GEN ทางสถานีโทรทัศน์ MCOT1 จะแนะนำวิธีการเตรียมตัวเป็นนักบิน รวมถึงรวบรวมคำให้สัมภาษณ์ของผู้บริหารวิทยาลัยการบินนานาชาติ ที่จะมาแนะนำถึงลำดับขั้นตอนต่างๆในการเตรียมตัวเพื่อก้าวเข้าสู่อาชีพนักบิน ทั้งการเตรียมร่างกายและจิตใจ นอกจากนี้ทางรายการยังพาเราไปเยียมชมโรงเรียนการบินที่มีความพร้อมมากที่สุด เพื่อจุดประกายให้กับผู้ที่มีความฝัน ได้เตรียมตัว เตรียมใจ มุ่งไปสู่เป้าหมาย และทำความฝันนั้นให้เป็นจริง

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information