หลักสูตรการเรียนการสอน

Introductionenglish language

หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (CPL/IR/ME) เครื่องบินของวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนมนั้น เป็นไปตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) นอกจากนี้ วิทยาลัยการบินนานาชาติ ยังนำหลักสูตร MCC (Multi Crew Cooperation) และ ELT (Entry Level Training) มาเพิ่มไว้ในหลักสูตร CPL/IR/ME ด้วย ซึ่งการเรียนการสอน MCC และ ELT จะเรียนโดยใช้เครื่องฝึกบินจำลอง Airbus A320 ชนิด Fixed Base นอกจากนี้การเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ยังใช้เครื่องบินผาดแผลง แบบ Extra 300L ในการสอนวิธีแก้ไข Unusual Attitudes เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการบิน รวมทั้งสอนการบินผาดแผลงให้กับนักบินที่มีความสนใจกับการบินที่ท้าทายความสามารถด้วย

รายละเอียด

ระยะเวลาการศึกษา: 52 สัปดาห์

ค่าใช้จ่าย: ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2,190,000 บาท (รวมค่าที่พัก, อาหาร, อุปกรณ์การเรียน, เครื่องแบบ และบริการรถรับส่งระหว่างที่พักและที่เรียน) ค่าเงินสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราการแลกเปลี่ยน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าขึ้นไป ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ
 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 17 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เคยต้องโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดอันกระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 • ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

สถานที่รับสมัคร

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เลขที่ 129 หมู่ 6  ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทร. 0 4253 1576, 0 4243 1577 โทรสาร 0 4253 1574 อีเมลล์ : iac@npu.ac.th

หลักฐานการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ใบสมัคร

วิธีการรับสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเองพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร
 2. ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์
 3. ส่งเอกสารการสมัครมาทาง Email : iac@npu.ac.th

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ตามที่อยู่ที่ให้ไว้

จุดเด่น

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม อาจกล่าวได้ว่าเป็นสถาบันการบินที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติมาตรฐานสากลที่มีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดเมื่อเปรียบเทียบกันในภูมิภาคเอเชีย โดยวิทยาลัยฯ จะฝึกให้เป็นนักบินที่มีคุณภาพสามารถทำงานได้กับสายการบินทั่วโลก

หลักสูตรอื่นๆ

นอกจากหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (CPL/IR/ME + MCC+ELT) แล้ว วิทยาลัยฯ ยังให้การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังต่อไปนี้

ความพร้อมของเรา

 1. เครื่องบินที่ใช้ในการฝึกบินประกอบด้วย เครื่องฝึกบินแบบเครื่องยนต์เดียว  DA40   เครื่องฝึกบินแบบสองเครื่องยนต์  DA42  และเครื่องฝึกบินแบบผาดแผลง  Extra 300L
 2. วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบินแห่งเดียวที่มีการฝึกบินด้วยเครื่องฝึกบินจำลอง จำนวน 3 แบบ คือ FNPT I , FNPT II และ Airbus 320 ชนิด Fixed Base Simulator (FBS)
 3. วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม มีครูการบินที่มีประสบการณ์สูงจากทั่วโลกที่ทำการฝึกบินในมาตรฐานที่สูงที่สุด
 4. วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม มีครูสอนการบินภาคพื้น ที่มีประสบการณ์สูง ในการสอนวิชาที่เกี่ยวกับการบิน
 5. มีห้องเรียนที่ประกอบด้วยอุปกรณ์พื้นฐานใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเรียนการสอน
 6. วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม มี Computer Based Training (CBT) ไว้อำนวยความสะดวกให้กับศิษย์การบิน เพื่อศึกษาหรือหาข้อมูลเพิ่มเติม
 7. วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นแห่งเดียวที่สอน ELT โดยใช้เครื่องฝึกบินจำลอง Airbus A320 ชนิด Fixed Base Simulator (FBS)

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information