Multi Crew Co-Operation course (MCC)

english language

MCC at IAC-NPU

Multi Crew Co-Operation course (MCC) เป็นหลักสูตรที่มีความจำเป็นในการเตรียมนักบินก่อนไปทำการบินกับเครื่องบินที่ใช้นักบิน 2 คนขึ้นไป (Multi Pilot Aircraft) ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้และรับการฝึกต่างๆ เช่น ทักษะในการทำงานร่วมกับนักบินคนอื่น ความสัมพันธ์ระหว่างนักบิน การแบ่งภาระหน้าที่ การแบ่งการบริหารจัดการ การทำ checklist การทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือกันและกันทั้งในสภาพปกติ สภาพไม่ปกติ และในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้การฝึกอบรมหลักสูตร MCC และ Jet Orientation Training (JOT) ด้วยเครื่องช่วยฝึกบินจำลองแบบ Fixed Base Simulator Airbus A320

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information