การแถลงข่าวผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554 และ แผนการดำเนินงานในอนาคต วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

พลอากาศเอก วัลลภ มีสมศัพย์ คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ได้จัดการแถลงข่าวผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2554 และ แผนการดำเนินงานในอนาคต ของวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม แก่สื่อมวลชนสาขาต่าง ๆ เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักการฝึกบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ โดยมีรายละเอียดการแถลงข่าว ดังนี้

ในรอบปี 2554 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินการตามวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตนักบิน และบุคลากรทางด้านการบินในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค โดยร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

ด้านผลิตศิษย์การบิน
วิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้เปิดสอนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน หรือ Commercial Pilot Licence-Aeroplane หรือ CPL ที่กรมการบินพลเรือนให้การรับรองหลักสูตร และ หลักสูตรนักบินผู้ช่วย-เครื่องบิน หรือ Multi-crew Pilot Licence หรือ MPL เป็นหลักสูตรที่กรมการบินพลเรือนให้การรับรองหลักสูตรแก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และได้ส่งศิษย์การบินมาฝึกบินหลักสูตรดังกล่าวที่วิทยาลัยการบินนานาชาติ เป็นรุ่นแรก จำนวน 4 คน ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2553 สำเร็จการฝึกเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ศิษย์การบิน MPL รุ่นที่สอง จำนวน 4 คน มาฝึกเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 ขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกบิน และศิษย์การบิน MPL 3 จำนวน 12 คนในวันนี้

สำหรับหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน หรือ CPL ในปี 2554 ศิษย์ CPL รุ่นที่ 5 จำนวน 10 คนประกอบด้วยศิษย์การบินที่สายการบินลาวส่งมาฝึกบิน จำนวน 9 คน และศิษย์การบินทุนส่วนตัวชาวไทย 1 คน สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554

ในปี 2554 วิทยาลัยฯเปิดสอนศิษย์การบินหลักสูตร CPL รุ่นที่ 6 จำนวน 3 คน (เรียนพร้อมกับศิษย์การบินหลักสูตร MPL รุ่นที่ 2 จำนวน 4 คน เปิดสอนเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554) ขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกบิน คาดว่าศิษย์การบินทั้งสองหลักสูตรจะสำเร็จการศึกษาประมาณเดือนมีนาคม 2555 และเปิดสอนศิษย์การบิน CPL รุ่นที่ 7 จำนวน 5 คน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 และแจ้งความจำนงมาอีก 1 คน ซึ่งงอผลตรวจจากสถาบันเวชศาสตร์การบิน

นอกจากนี้ ได้เปิดสอนหลักสูตรนักบินส่วนบุคคล-เครื่องบิน หรือ Private Pilot Licence-Aeroplane หรือ PPL มีผู้เรียน 2 คน และหลักสูตรครูการบิน หรือ Flight Instructor Rating ซึ่งขณะนี้ วิทยาลัยฯเปิดสอนเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ เรียนหลักสูตรครูการบิน จำนวน 4 คน เพื่อเป็นครูการบินที่จะเป็นกำลังสำคัญของวิทยาลัยฯในอนาคต

สรุปในปีงบประมาณ 2554 มีศิษย์การบินทั้งสิ้น 18 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา  ซึ่งมี 10 คน และคาดว่าในปีงบประมาณ 2554 จะมีศิษย์การบินถึง 54 คน ซึ่งมากกว่าแผนพัฒนาของวิทยาลัยที่ประมาณไว้เพียง 20 คน และ 45 คนในปี 2562 เป็นต้นไป

ซึ่งขณะนี้วิทยาลัยฯมีเครื่องบินที่ใช้ฝึกศิษย์การบิน ประเภท Diamond DA40 ชนิด 1 เครื่องยนต์ 6 ลำ ประเภท Diamond DA42 ชนิด 2 เครื่องยนต์ 4 ลำ มีเครื่องบิน Extra 300L ใช้สำหรับการฝึก Unusual Attitude Recovery จำนวน 1 ลำ เครื่องช่วยฝึกบินจำลองชนิด 1 และ 2 เครื่องยนต์ ประเภทละ 1 เครื่อง และเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง Airbus A320 ชนิด Fixed Base อีก 1 เครื่อง

ด้านการศึกษา
วิทยาลัยการบินนานาชาติ มีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน รับผิดชอบโดยศูนย์บริการการศึกษากรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดการศึกษาสอนที่อาคาร ณ นคร ตรงข้าม บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และเรียนผ่านระบบ Video Conference โดยตรงที่มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม นักศึกษารุ่นแรกสำเร็จการศึกษาแล้ว 45 คน จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในปีหน้านี้

สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน และหลักสูตรปริญญาตรี การบริหารจัดการซ่อมบำรุงอากาศยาน ได้พัฒนาหลักสูตรกำหนดแผนดำเนินการในปีงบประมาณ 2556

แผนงานในอนาคต
ด้านฝึกศิษย์การบิน กำหนดรับศิษย์ CPL และ MPL ปีละ 3 ครั้ง โดยครั้งแรก เป็นการรับศิษย์ MPL รุ่นที่ 4 กำหนดเปิดเรียนเดือนมีนาคม 2555 จำนวน 18 คน

การเปิดเรียนศิษย์ CPL รุ่นที่ 8 หรือครั้งที่สองของปีหน้า กำหนดเปิดเรียนเดือนกรกฎาคม 2555 กำหนดเป้าหมายการรับศิษย์การบิน 12-15 คน และในช่วงปลายปี เดือนพฤศจิกายน กำหนดเปิดรับศิษย์การบิน CPL รุ่น 9 พร้อมกับรับศิษย์ MPL รุ่น 5 จำนวน 18 คน เรียนพร้อมกัน

นอกจากหลักสูตร CPL, MPL, PPL และ หลักสูตรครูการบิน วิทยาลัยฯยังเปิดสอนหลักสูตรการบินระยะสั้นอีกหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน หรือ Instrument Rating หลักสูตรการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ หรือ Multi-Engine Rating หลักสูตรการฝึกบินกับเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง Airbus A320 ชนิด Fixed Base เป็นต้น

ด้านการพัฒนาความพร้อมต้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของวิทยาลัยการบินนานาชาติ

ด้านการฝึกบิน
ในปีงบประมาณ 2556 กำหนดแผนการเพิ่มศักยภาพด้านการฝึกบิน โดยจะขออนุมัติจัดซื้อครื่องบินชนิด 1 เครื่องยนต์เพิ่ม 2 ลำ ชนิด 2 เครื่องยนต์เพิ่ม 1 ลำ และเครื่องช่วยฝึกบินจำลองประเภท 1 และ 2 เครื่องยนต์ เพิ่มอย่างละ 1 เครื่อง การขยายลานจอดเครื่องบิน และก่อสร้างซองเก็บเครื่องบิน หรือ Line Shelter เพิ่ม 5 หลัง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ กำหนดรับศิษย์การบินในปี 2555-56 ปีละ 45 คน

ด้านการศึกษา
จะเร่งพัฒนาและเปิดหลักสูตรการศึกษาระดับประกาศนียบัตร และระดับปริญญาตรี อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ในปี 2555 วิทยาลัยการบินนานาชาติ จะครบรอบ 5 ปี การก่อตั้งวิทยาลัยฯ กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อฉลองโอกาสดังกล่าวตลอดปี มีกิจกรรมที่สำคัญคือการตอบแทนสังคมด้วยการให้ทุนการศึกษาชาวนครพนม ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าเรียนหลักสูตร CPL ฟรี มูลค่า 2.19 ล้านบาท ในรุ่นที่ 8 โดยช่วงต้นปีจะประกาศและกำหนดคุณสมบัติต่าง ๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน

วิทยาลัยการบินนานาชาติ เป็นสถาบันฝึกศิษย์การบิน สังกัดมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ การบริหารงานโดย คณะกรรมการอำนวยการ กำหนดนโยบายการบริหารงาน มีคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯบริหารงานต่าง ๆ บุคลากรปัจจุบันมีทั้งสิ้น 60 คน รวมนายทหารช่วยราชการเป็นครูการบิน จำนวน 2 นาย พร้อมที่จะก้าวเพื่อเติบโตต่อไปอย่างมั่นคง เป็นความภาคภูมิใจของชาวนครพนม  

วิทยาลัยการบินนาชาติ นอกจากจะมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับอาชีพให้กับลูกหลานชาวนครพนม และจังหวัดในภูมิภาคนี้แล้ว ยังจะต้องรับผิดชอบต่อสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย ต้องขอขอบคุณชาวนครพนม และส่วนราชการทั้งหลาย รวมถึงภาคเอกชนที่ให้ได้ความอุปการระ สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้วยดี ทำให้วิทยาลัยการบินได้รับความน่าเชื่อถือมากขึ้น มีผู้สนใจเข้ารับการศึกษา-อบรมมากขึ้นโดยลำดับ ขอให้ชาวนครพนมถือว่าวิทยาลัยการบินนานาชาติเป็นสมบัติของท่าน เป็นของขวัญจากรัฐบาลที่มอบให้ เช่นเดียวกับความเจริญที่จะมาจากสะพานมิตรภาพแห่งที่สาม ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จังหวัดต่างๆ จะมีได้โดยง่าย

 

วิทยาลัยการบินนาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบล นาราชควาย
อำเภอ เมือง จังหวัดนครพนม 48000
โทรศัพท์ 042-587-268
โทรสาร  042-587-7266
เว็บไซต์ http://iac.npu.ac.th
อีเมล์ iac@npu.ac.th

การแถลงข่าวผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554
การแถลงข่าวผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554
การแถลงข่าวผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554
การแถลงข่าวผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554
การแถลงข่าวผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554
การแถลงข่าวผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554
การแถลงข่าวผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554
การแถลงข่าวผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554
การแถลงข่าวผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554
การแถลงข่าวผลการดำเนินงาน ประจำปี 2554

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information