ขอต้อนรับศิษย์การบิน CPL-11 และ MPL-06 เข้าสู่รั้ววิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ด้วยความอบอุ่นใจ

วันที่ 24 มิถุนายน 2556 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่นใหม่ (CPL-11 และ MPL-06) โดยมี พลอากาศเอก วัลลภ  มีสมศัพย์ คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ เป็นประธานในพิธี โดยศิษย์การบินรุ่นใหม่นี้ ประกอบไปด้วย
ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี หรือ Commercial Pilot Licence : CPL -11 (ทุนส่วนตัว) จำนวน 2 ราย ได้แก่

 1. Mr.Jivko Nikolaev Minev    (ศิษย์การบินชาวต่างชาติ จากประเทศแอฟริกาใต้)
 2. นายภัทรธร   วิมลเศรษฐ์   

ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินผู้ช่วย หรือ Multi-Crew Pilot Licence : MPL-06 (ทุนจากบริษัทการบินไทย ) จำนวน 14 ราย ได้แก่

 1. นายอนิวัตติ์  สุทธิกุลการณ์
 2. นายเชษฐ์  ผ่องอุดม
 3. นายเขมณัฎฐ์  สุวรรณโยธี
 4. นายณัฐไผท  พฤกษ์วงศ์วาน
 5. ว่าที่ ร.ต. ปฎิญญา  ว่องวทัญญู
 6. นายปฐวี  รังสิยานนท์
 7. นายปวีณ  ผดุงเรืองกิจ
 8. ว่าที่ ร.ต.ภาวิชช์  ยอดนิล
 9. นายภูมิ พิพิธวณิชธรรม
 10. นายพุทธิพงศ์  คงรอด
 11. นายปิติโชค   ทองตระการ
 12. ว่าที่ ร.ต. พร้อมพล  ประคองทรัพย์
 13. นายสนธิฤทธิ์  ศุกรเสพย์
 14. นายวีระยุทธ  ยามาฮาร่า
 พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่นใหม่ (CPL-11 และ MPL-06)
 พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่นใหม่ (CPL-11 และ MPL-06)
 พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่นใหม่ (CPL-11 และ MPL-06)
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่นใหม่ (CPL-11 และ MPL-06)
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่นใหม่ (CPL-11 และ MPL-06)
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่นใหม่ (CPL-11 และ MPL-06)
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่นใหม่ (CPL-11 และ MPL-06)
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบินรุ่นใหม่ (CPL-11 และ MPL-06)

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information