คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และแผนการดำเนินงาน ปี 2557

ในปี 2557 นี้ นับเป็นการครบรอบ 7 ปี ของการสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ และเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 แห่งการพัฒนาวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงได้จัดทำโครงการวันสถาปนาวิทยาลัยการบินนานาชาติขึ้น  เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้า ผลการดำเนินการ และพัฒนาการทางด้านการบินของวิทยาลัยการบินนานาชาติ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาของวิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้ฝึกอบรมศิษย์การบิน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งสิ้น 202 คน

ผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ที่ผ่านมา พบว่า มีศิษย์การบินที่เข้ารับการฝึกอบรมในปี 2556 จำนวน 56 คน ได้แก่ ศิษย์การบินในหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (ทุนส่วนตัว)  จำนวน 16 คน และศิษย์การบินในหลักสูตรนักบินผู้ช่วย – เครื่องบิน ทุนจากบริษัทการบินไทย (จำกัด)มหาชน และทุนจากบริษัทไทยสมายล์ จำนวน 40 คน  นอกจากนี้ วิทยาลัยการบินนานาชาติ ยังเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารการบิน ซึ่งเปิดสอนที่วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นรุ่นแรก มีนักศึกษาจำนวนทั้งสิ้น 40 คน 

ในปี 2556 ศิษย์การบินที่ได้รับทุนการศึกษาหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี มูลค่าทุนการศึกษา ๒.๑๙ ล้านบาท ได้แก่ นายวราชัย กิตติศรีวรพันธุ์ ได้รับสำเร็จการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2556 พร้อมกับเพื่อนร่วมรุ่น จำนวน 10 คน ปัจจุบันศิษย์การบินที่ได้รับทุนการศึกษานี้ ทำงานเป็นนักบินที่บริษัทการบินไทย (จำกัด) มหาชน ในตำแหน่งผู้ช่วยนักบิน นับเป็นความสำเร็จ ความภาคภูมิใจของวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม และชาวจังหวัดนครพนมเป็นอย่างยิ่ง สำหรับศิษย์การบินคนอื่นๆ ที่สำเร็จการฝึกอบรมไปแล้ว สามารถสอบแข่งขันเข้าทำงานเป็นนักบินของสายการบินต่างๆ ได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ สายการบินลาว(ประเทศลาว) สายการบินกานต์แอร์ สายการบินไทย เป็นต้น 

ด้านการส่งเสริมทางวิชาการ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มีเป้าหมายที่จะผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการบินอย่างครบวงจร โดยมีแผนจะเปิดสอนในหลักสูตรช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ในระดับ ปวส. ภายในปี 2558 เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการบินที่กำลังเติบโต และสนับสนุนนโยบายส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์การทางการบินและการท่องเที่ยวของอาเซียนของรัฐบาล นอกจากนี้ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ยังทำได้ทำสัญญาความร่วมมือ (MOU) กับวิทยาลัยนานาชาติลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ในการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรปริญญาตรี(นักบินพาณิชย์ตรี)ร่วมกันอีกด้วย 

แผนการดำเนินงาน ในปี 2557

ด้านการฝึกบิน  วิทยาลัยการบินนานาชาติ มีแผนจะพัฒนาบุคลากรด้านการบิน โดยจะเปิดหลักสูตรฝึกอบรมครูการบิน ซึ่งจะให้โอกาสบุคลากรด้านการบินในองค์กรได้พัฒนาความรู้ความสามารถขึ้นมาเป็นครูการบินให้ได้ เพื่อเป้าหมายให้มีครูการบินอย่างน้อย ๑๐ คน และจะสามารถรับศิษย์การบินได้อย่างน้อย รุ่นละ 24 คน ปีละ 3 รุ่น ทำให้ในแต่ละปีจะมีศิษย์การบินทั้งหมด 72 คน 

ด้านการจัดการศึกษาวิชาการบิน วิทยาลัยการบินนานาชาติ มีความต้องการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารการบิน จึงได้สร้างห้องฝึกจำลองงานบริการบนเครื่องบิน (In-flight Service Mockup) ไว้ให้นักศึกษาได้ฝึกปฎิบัติการทำงานด้านการบริการบนเครื่องบินได้อย่างเสมือนจริงและมีประสิทธิภาพ ซึ่งคาดว่าห้องฝึกจำลองนี้จะแล้วเสร็จ สามารถเปิดให้นักศึกษาใช้งานได้ภายในปี 2557

ด้านการพัฒนาหน่วย ได้รับงบประมาณสร้างลานจอดเครื่องบินเพิ่มเติมด้านหลังสำนักการฝึกบินจำนวน 4.1 ล้านบาท มีแผนสร้างอาคารเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง พร้อมกับขอใช้อาคารของคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงเป็นห้องเรียนของนักศึกษาหลักสูตร ปวส.ช่างอากาศยาน ปริญญาตรีและปริญญาโทการจัดการการบิน

ทั้งหมดนี้ เป็นความพยายาม ความทุ่มเททำงานของคณะกรรมการอำนวยการ ผู้บริหาร และบุคลากรของวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนมทุกคน ที่ต้องการพัฒนาให้วิทยาลัยฯแห่งนี้ เป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบินที่ครบวงจร เป็นผู้นำด้านสถาบันฝึกอบรมการบินในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนครพนม อันจะส่งผลให้วิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยนครพนม และจังหวัดนครพนม เป็นที่รู้จัก เป็นที่ยอมรับในวงการการบินมากยิ่งขึ้น 

 

International Aviation College Annual  Report of  2013

 

By Air Chief Marshal Wallop Mesomsup, Dean of International Aviation College

 

Nakhon Phanom University was established from several colleges in Nakhon Phanom.  There are demands for aviation personnel for the growing aviation industry. 

Nakhon Phanom University has strategy to produce aviation personnel especially pilots to serve the increasing demand. By the regulation of Nakhon Phanom University 2005, section  17 bis.  and 15, along with the decision from the Office of Nakhon Phanom University Council of 2nd /2007, ‘International Aviation College’ was founded on April 2nd , 2007 to produce aviation graduates and  instruct on aviation industry. Thus, ‘International Aviation College’ celebrates the foundation anniversary upon every April 2nd .

As for 2014, the College is reaching  7th anniversary and moving to 8th year. Nakhon Phanom University has created  ‘International Aviation College Anniversary Project’ to show the progress and aviation development of the college. Until now, the International Aviation College has trained both Thai and foreign students for 202 people. 

From the annual report of 2013, there are total 56 aviation students in this year. From these students, 16 students are trained in Bachelor Degree of Commercial Aviation (personal fund) and 40 students are trained in Co-Pilot Scholarship from Thai Airways and Thai Smile Air. Moreover, International Aviation College provides  4- year course of Bachelor of Aviation Business Management. Currently, there are 40 students enrolled in this course.

In 2013, Mr. Varachai Kittisriworapan has graduated Bachelor Degree of Commercial Aviation under Scholarship of 2.19 MB on September 12th, 2007 along with his 10 colleagues. Currently, the students from this scholarship are working for Thai Airways as co-pilot. It is great accomplishment of the college and Nakhon Panom province that our aviation graduates are qualified for Thai Air Asia, Bangkok Airways, Laos Airways, Thai Airways etc.

For academic improvement, International Aviation College aims to develop full- fledged aviation resource. The course on Aircraft Maintenance Diploma  License will be available within 2015 to serve the growing aviation economy and Thailand government policy to be the center of aviation and travel in Asean community.  Moreover, International Aviation College, Nakhon Panom University, has made MOU with International College of Mekong Region, Chiang Rai Rajabhat University , to instruct Bachelor Degree on Commercial Aviation together.      

Future plan in 2014

Flight Training Division : International Aviation College will open the training course for flight instructor in order to develop aviation personnel into instructor. The goal is to gain at least 10 instructors to train 24 students in each batch for 3 batches per year, which include 72 students in total.       

Aviation Management Division : International Aviation College will develop students in  Aviation Management Division by creating In-flight service mockup to give the practical environment for the training. The In-flight service mockup will be available within 2014.                                                       

 Development Bureau :  Budget for extension of aircraft apron next to Flight training building is provided for 4.1 MB. There is also plan to build training center for mockup flight.  Also, the building of Aviation Management and information technology will be modified as classroom for Aircraft Maintenance Diploma License and Master Degree on Aviation Management.

This is dedication from the management directors, committees and every personnel from  International Aviation College, Nakhon Panom University to develop our college into leading aviation training center in Mekong region, which will bring forth reputation and acceptance for our college in aviation industry.

 

คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ แถลงผลการดำเนินงานประจำปี 2556 และแผนการดำเนินงาน ปี

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information