คณะผู้บริหาร และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าเยี่ยมชม วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม

พลอากาศเอกวัลลภ มีสมศัพย์ คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ ได้ต้อนรับผู้บริหาร บุคลากร จาก คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/สถาบัน/หน่วยงานภายใน ของมหาวิทยาลัยนครพนม ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและดูงานในการสร้างความรู้ความเข้าใจในวิทยาลัยการบินนานาชาติโดยในภาคเช้าได้เยี่ยมชมแผนกฝึกบิน แผนกภาคพื้น แผนกซ่อมบำรุงอากาศยาน ณ โรงเก็บอากาศยาน และภาคบ่าย ได้เยี่ยมชมเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง Airbus A320 ที่มีเพียงเครื่องเดียวในประเทศไทย ณ อาคารเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมสำนักการศึกษาวิชาการบิน สำนักงานคณบดี และสรุปการศึกษาดูงาน พร้อมกล่าวขอบคุณผู้ร่วมงาน ปิดงาน โดยคณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

คณะผู้บริหาร และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าเยี่ยมชม IAC
คณะผู้บริหาร และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าเยี่ยมชม IAC
คณะผู้บริหาร และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าเยี่ยมชม IAC
คณะผู้บริหาร และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าเยี่ยมชม IAC
คณะผู้บริหาร และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าเยี่ยมชม IAC
คณะผู้บริหาร และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าเยี่ยมชม IAC
คณะผู้บริหาร และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าเยี่ยมชม IAC
คณะผู้บริหาร และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าเยี่ยมชม IAC
คณะผู้บริหาร และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าเยี่ยมชม IAC
คณะผู้บริหาร และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าเยี่ยมชม IAC
คณะผู้บริหาร และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าเยี่ยมชม IAC
คณะผู้บริหาร และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าเยี่ยมชม IAC
คณะผู้บริหาร และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าเยี่ยมชม IAC
คณะผู้บริหาร และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าเยี่ยมชม IAC
คณะผู้บริหาร และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าเยี่ยมชม IAC

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information