คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับอาชีวศึกษาและระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

            ตามที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนมระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา 2561 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้นที่ 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนครพนมได้มีมติและแจ้งเพื่อทราบจำนวน 3 เรื่องดังต่อไปนี้
        1. ปฏิทินการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (Thai University Central Admission System : TCAS ) จำนวน 5 รอบ เอกสารแนบหมายเลข 1 
        2. ปฏิทินการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เอกสารแนบหมายเลข 2
        3. อัตรค่าสมัคและค่าธรรมเนียมในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 , รอบที่ 2 , และรอบที่ 5 เป็นเงิน 300 บาทต่อครั้ง
       4. สรุปแผนการรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับ Portfolio เอกสารแนบหมายเลย 3

Attachments: 

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information