ต้อนรับน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนเมืองนครพนม

วิทยาลัยการบินนานาชาติ ให้การต้อนรับน้องๆนักเรียนชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 จากโรงเรียนเมืองนครพนม ซึ่งคุณครูได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อพาน้องๆเข้ามาสัมผัสกับเครื่องบินแบบต่างๆ ที่ใช้ในการฝึกบินของวิืทยาลัยการบินนานาชาติ เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทำให้น้องๆได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาว่าด้วยเรื่อง "การเรียนรู้ตามอัธยาศัย"

การเรียนรู้ตามอัธยาศัย เป็นรูปแบบของการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับคน เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล การเรียนรู้ตามอัธยาศัยจึงเป็นการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์และมีคุณค่าเหมือนกับการเรียนรู้ในโรงเรียนและสถานที่ทำงานและจะดียิ่งขึ้น เพราะคนสามารถกำหนดสิ่งที่ต้องการเรียน และวิธีการในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยสามารถกำหนดเนื้อหาและรูปแบบที่เหมาะสมกับตนเองได้ ยกตัวอย่าง เช่น หากเขาต้องการเรียนวิชาศิลปะ เขาก็สามารถไปเรียนที่พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ หรือยืมหนังสือเกี่ยวกับศิลปะมาอ่านที่บ้าน หรือหากเขาต้องการเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา เขาก็สามารถไปที่สวนสาธารณะประจำรัฐ ประจำภาคหรือประจำชาติได้ การเรียนรู้ตามอัธยาศัย จึงเกี่ยวข้องกับคนทุกผู้ ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยรุ่น วัยกลางคนหรือผู้สูงอายุ

เชื่อแน่ว่า การมาทัศนศึกษาที่วิทยาลัยการบินนานาชาติในครั้งนี้ จะสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้น้องๆเกิดความฝันอยากเป็นนักบินที่ดีในอนาคตได้อย่างแน่นอน

การบิน
การบิน
การบิน
การบิน
การบิน
การบิน

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information