ปฏิทินการศึกษา ระดับอชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

    ด้วย มหาวิทยาลัยนครพนม กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดทำประกาศ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขึ้น 
 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปฏิทินการศึกษา ระดับอชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information