ปฐมนิเทศน์ CPL - 07

เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม อาคารสำนักการฝึกบิน  พลอากาศเอกวัลลภ  มีสมศัพท์  คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ และกล่าวต้อนรับศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 7 ซึ่งประกอบไปด้วย
  1. นายสรร พรหมพล
  2. นายกรินทร์ จันทรกำธร
  3. นายวุฒิพงศ์ ชัยนา
  4. นายสัมพล งามเสน่ห์
  5. นายวิทวัส สุดาจิตร
ในการนี้ คณบดีได้ให้โอวาทและข้อคิดแก่ศิษย์การบินว่า “การเป็นนักบินที่ดี นอกจากจะต้องรับผิดชอบงานในหน้าที่ของตัวเองให้ดีแล้ว จะต้องเป็นผู้มีระเบียบวินัยด้วย เรื่องของวินัยการบิน ต้องไม่มีการต่อรอง เพราะนักบินที่สมบูรณ์แบบ ควรจะต้อง มีวินัย มีฝีมือ มีประสบการณ์ ความชำนาญ และที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน ต้องมีความรู้ (ที่จำเป็นสำหรับการเป็นนักบินที่ดี)   ซึ่งขยายความต่อไปอีกได้ว่า ความรู้ที่จำเป็นเหล่านั้น ควรจะประกอบด้วย  การรู้จักตนเอง รู้จักทีม รู้จักสภาพแวดล้อม รู้จักงานของตนและรู้จักความเสี่ยง ความรู้เหล่านี้ อาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งนั้นคือ การรู้ถึงศักยภาพของตัวเอง รู้ใจตัวเอง ความมีมนุษยสัมพันธ์ ซึ่งต้องรู้ เข้าใจถึงการทำงานเป็นทีม และสุดท้ายการรู้ความเสี่ยง ซึ่งก็คือ จิตสำนึกในความปลอดภัยนั่นเอง”
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07
ปฐมนิเทศน์ CPL - 07

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information