ปฐมนิเทศศิษย์การบิน CPL-10

วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2556 เวลา 9.00 น. วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีปฐมนิเทศศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รุ่นที่ 10 (CPL-10) โดยมีพลอากาศเอกวัลลภ มีสมศัพย์ คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ เป็นประธานในพิธี  ซึ่งในรุ่นนี้ มีศิษย์การบินทั้งสิ้น 11 นาย ได้แก่ 

 1. นายชยุติ  ซาลวาลา
 2. นายดนุพล  ไชยพงษ์
 3. นายจักรพงศ์  พลชัย
 4. นายกฤษณะ  อนันต์วัฒนานุกูล
 5. นายณพล  ไวโรจนกุล
 6. นายภาคิน  ถิรปาลวัฒน์
 7. นายพงศินท์  สุขประเสริฐ
 8. นายปรมินทร์  อุปการกุล
 9. นายฐานพัฒน์  สาริกุล
 10. นายวราวิชญ์  วงษ์ประดู่
 11. นายวรงค์  ทาเกิด 
ปฐมนิเทศศิษย์การบิน CPL-10
ปฐมนิเทศศิษย์การบิน CPL-10
ปฐมนิเทศศิษย์การบิน CPL-10
ปฐมนิเทศศิษย์การบิน CPL-10
ปฐมนิเทศศิษย์การบิน CPL-10
ปฐมนิเทศศิษย์การบิน CPL-10
ปฐมนิเทศศิษย์การบิน CPL-10

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information