ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 **31 สิงหาคม 2559**

          เพื่อเป็นการกระจายโอกาสและเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม จึงเปิดรับสมัครบุคคลที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3) หรือเทียบเท่า ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนต่าง ๆ ใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านรายละเอียดได้ตามเอกสารแนบ
 
    ดาวน์โหลดรายละเอียดและข้อมูลตามเอกสารแนบ

 ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information