ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ในระดับปริญญาตรี และ ประกาศยณีบัตรวิชาชีพชั้นสูง

         ด้วยมหาวิทยาละยนครพนม จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี และ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. และ หลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
  

รับสมัครระบบรับตรง ประจำปี 2560

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information