ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม

                 ประชาสัมพันธ์มอบทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม
       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมูลนิธิตั้งเซ็กกิม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดแรงงานจึงมีนโยบายสนับสนุนช่วยเหลือนิสินักศึกษา ที่มีความประพฤติดี  เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนในการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ ต่อไป 
      
          รายละเอียด ในไฟล์เอกสารแนบ ดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์มอบทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information