ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลทีมีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ความรูู้ความสามารถทางวิชาเอก วัดแววความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี

            ตามที มหาวิทยาลัยนนครพนม ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระบบรับตรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2559 ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัยนครพนมจึงประกาศรายชื่อบุคคล ที่มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถทางวิชาเอก วัดแวดความเป็นครู และสอบสัมภาษณ์ ตามคณะ/วิทยาลัย ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information