ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560

              ตามที่ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการสอบความรู้ความสามารถทั่วไป/สอบความรู้ความสามารถทางวิชาเอก/สอบวัดแววความเป็นครูและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 ไปแล้วนั้น
              มหาวิทยาลัยนครพนม จึงประกาศราชชื่อบุคคลที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information