ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน

     ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
        ตามที่ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประกาศรายชื่อบุคคลที่สามารถเข้ารับการตรวจร่างกายและสอบวัดความรู้เฉพาะด้าน ประจำปีการศึกษา 2559 นั้น
        วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตรมีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม เข้ารับรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศ หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม หมายเลขโทรศัพท์ 0-4253-1501
      

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับ ปวส. สาขาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information