ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคทฤษฏีเพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน

วันที่ 23 เมษายน 2558 
 กำหนดการ 
 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ ณ วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ตรวจสุขภาพร่างกาย ณ โรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง อ.เมือง จ.นครพนม เดินทางโดย รถตู้วิทยาลัยการบินนานาชาติ
 
*** พร้อมทั้งชำระค่าดำเนินการในการตรวจร่างกายคนล่ะ 350 บาท ***
 
   

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคทฤษฏีเพื่อเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัต

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information