ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน

            ตามที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘
             ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวที่วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น.  พร้อม
                - ชำระค่าบำรุงการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท
                - ค่าเครื่องแบบนักศึกษา ๑,๔๐๐ บาท 
                - ค่าชุดปฏิบัติงานช่าง ๓,๒๐๐ บาท
                - ค่าเครื่องหมายต่างๆ ๑,๐๐๐ บาท
            รวมทั้งสิ้น ๒๕,๖๐๐ บาท 
        หรือชำระผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานครพนม ชื่อบัญชี IAC-NPU (B)  เลขที่บัญชี ๔๐๘-๐-๒๑๖๒๗-๐  
    หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๓๑๕๗๕ หรือ ๐๘๑-๘๗๑๕๗๖๖ และ ๐๘๕-๐๑๑๐๓๖๕  
             รายชื่อผู้ผ่านสอบ ตามแนบไฟล์
    
                
 
 
 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information