ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน

           ตามที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ 
            ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวมารายงานตัวที่วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ในวัน พุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พร้อม
 
                              - ชำระค่าบำรุงการศึกษา ๒๐,๐๐๐ บาท
                              - ค่าเครื่องแบบนักศึกษา ๑,๔๐๐ บาท
                              - ค่าชุดปฏิบัติงานช่าง ๓,๒๐๐ บาท
                              - ค่าเครื่องหมายต่างๆ ๑,๐๐๐ บาท
 
                รวมทั้งสิ้น  ๒๕,๖๐๐ บาท
 
               หรือชำระผ่านธนาคารกรุงไทย สาขานครพนม ชื่อบัญชี IAC-NPU (B) เลขที่บัญชี ๔๐๘-๐-๒๑๖๒๗-๐ หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม โทรศัพท์ ๐๔๒-๕๓๑๕๗๕ หรือ ๐๘๑-๘๗๑๕๗๖๖ และ ๐๘๕-๐๑๑๐๓๖๕
                    รายชื่อตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information