ประกาศวิทยาลัยการบินนานาชาติ เรื่อง การให้ทุนการศึกษาศิษย์การบิน

ประกาศวิทยาลัยการบินนานาชาติ
มหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง การให้ทุนการศึกษาศิษย์การบิน


วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม กำหนดที่จะให้ทุนการศึกษาแก่ชาวนครพนมเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบินอาศัยอำนาจตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยวิทยาลัยการบินนานาชาติ พ.ศ.2550 ข้อ 15 เห็นควรออกประกาศการให้ทุนการศึกษาศิษย์การบินที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ ดังนี้

  1. ทุนการศึกษา

           เป็นทุนการศึกษาเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน (Commercial Pilot Licence-Aeroplane) จำนวน 1 ทุน มูลค่า 2,190,000 บาท (-สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)

  1. ผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรให้ทุน

     คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยการบินนานาชาติเป็นคณะกรรมการพิจารณา

  1. คุณสมบัติผู้สมัครรับทุน

3.1  มีสัญชาติไทย ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 26 ปี ณ วันที่สมัครขอรับทุน
3.2  มีภูมิลำเนาทะเบียนบ้านในจังหวัดนครพนม อยู่ต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 2 ปี ก่อนวันปิดรับสมัคร
3.3  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันอุดมศึกษาที่รัฐรับรอง มีเกรดเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00
3.4  มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
3.5  เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติด้านอาชญากรรม หรือเคยต้องโทษมาก่อน

  1. ขั้นตอนการสมัคร / การสอบคัดเลือก / การให้ทุนการศึกษา

4.1  ผู้มีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาขอรายละเอียดการสมัคร ณ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยการบินนานาชาติ ชั้น 3 อาคารจตุรวิทย์ เลขที่ 167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 4258 7268 email: iac@npu.ac.th website: http://iac.npu.ac.th
4.2  เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาประกอบการยื่นสมัคร
       4.2.1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
       4.2.2  สำเนาทะเบียนบ้าน
       4.2.3  สำเนาใบรับรองคุณวุฒิและใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
       4.2.4  สำเนาผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEIC
       4.2.5  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 ใบ
       4.2.6  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ณ วันที่ยื่นใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ (ฉบับจริง)
       4.2.7  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล หรือใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)
       4.2.8  เพศชายให้แนบหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
       เอกสารที่เป็นสำเนา ให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และต้องนำเอกสารตัวจริงมาแสดงพร้อมกัน
4.3  วันรับสมัคร ผู้มีความสนใจให้มาสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 เมษายน 2555 ณ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยการบินนานาชาติ ชั้น 3 อาคารจตุรวิทย์ เลขที่ 167 หมู่ 8 บ้านเนินสะอาด ตำบลนาราชควาย อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 4258 7268 email: iac@npu.ac.th website: http://iac.npu.ac.th
4.4  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันที่ 4 พฤษภาคม 2555
4.5  สอบรอบแรก (ภาควิชาการ) วันที่ 11 พฤษภาคม 2555 (เกณฑ์คะแนนสอบผ่านร้อยละ 70 ขึ้นไป)
4.6  ประกาศผลสอบรอบแรก วันที่ 18 พฤษภาคม 2555
4.7  สอบรอบสอง (การสอบสัมภาษณ์) วันที่ 22 พฤษภาคม 2555
4.8  ประกาศผลสอบรอบสอง วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 โดยคัดเลือกผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 1 คน เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา และเรียงลำดับคะแนนสำรองไว้ 4 คน
4.9  วิทยาลัยการบินนานาชาติ จะส่งผู้ได้รับทุนการศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ไปตรวจร่างกาย จากสถาบันที่กรมการบินพลเรือนรับรอง และต้องได้รับการตรวจ Medical Class 1 ซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง (ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 – 10,000 บาท แล้วแต่สถาบันฯที่ตรวจ) หากผลการตรวจร่างกายไม่ผ่าน Medical Class 1 ถือว่าไม่มีสิทธิรับทุนการศึกษาในครั้งนี้ วิทยาลัยการบินนานาชาติจะส่งผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองไปตรวจร่างกาย ครั้งละ ๑ คน ตามลำดับจนกว่าจะได้ผู้ผ่านการตรวจร่างกายเป็นคนแรก ซึ่งจะเป็นผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษา
4.10 เมื่อไม่มีผู้ขอรับทุนการศึกษา หรือไม่มีผู้ผ่านการตรวจร่างกายตามข้อ 4.9 วิทยาลัยการบินนานาชาติ จะประกาศให้ทุนการศึกษาในรอบปีต่อไป

  1. ลักษณะทุนการศึกษา

5.1 เป็นทุนการศึกษาเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน (Commercial Pilot Licence-Aeroplane) ณ วิทยาลัยการบินนานาชาติ จนสำเร็จการศึกษา
5.2 ทุนการศึกษารวมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี-เครื่องบิน (Commercial Pilot Licence-Aeroplane) รวมที่พัก อาหาร และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
5.3 กำหนดให้ผู้รับทุนการศึกษาเริ่มเข้ารับการฝึกอบรมในเดือนกรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

  1. เงื่อนไขของผู้รับทุนการศึกษา

6.1 เป็นทุนการศึกษาให้เปล่า โดยมีผู้ค้ำประกันให้การรับรองเป็นข้าราชการ ระดับ 5 ขึ้นไป
6.2 ผู้รับทุนการศึกษาต้องให้ความร่วมมือแก่วิทยาลัยการบินนานาชาติในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ช่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ หรืออื่น ๆ ที่มอบหมาย

  1. การบอกยกเลิกสัญญาให้ทุนการศึกษา เมื่อผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง ของวิทยาลัยการบินนานาชาติ และ มหาวิทยาลัยนครพนม

  2. เมื่อผู้รับทุนการศึกษาผิดเงื่อนไขตามข้อ 7 ผู้รับทุนการศึกษาต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายตามที่วิทยาลัยการบินนานาชาติได้จ่ายไปแล้ว ภายใน 30 วัน นับจากวันที่วิทยาลัยการบินนานาชาติยกเลิกสัญญาให้ทุนการศึกษา ถ้าผู้รับทุนการศึกษาไม่ชดใช้ค่าเสียหาย ผู้ค้ำประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบแทน

จึงประกาศมาให้ทราบ

ประกาศ ณ วันที่   19   มีนาคม   พ.ศ. 2555

พลอากาศเอก วัลลภ  มีสมศัพย์
คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ
มหาวิทยาลัยนครพนม

การให้ทุนการศึกษาศิษย์การบิน

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information