ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลืองทั่วไป

          ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลืองทั่วไป วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
      ด้วย วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความประสงค์สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลืองทั่วไป จำนวน ๑๔๓ รายกา ณ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานสิ้นเปลืองทั่วไป

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information