ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

             ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 
             ด้วยมหาวิทยาลัยนครพนม จะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2559  
       
           โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชี

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information