ประกาศ รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เข้ารับการศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ระบบรรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – วันที่ 20 เมษายน 2560 แล้วนั้น
    วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ประจำ  ปีการศึกษา 2560 ที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560  
   ดังเอกสารแนบ 

ประกาศรายชื่อ บุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information