ประกาศ รายชื่อบุคคลผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธฺ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ระบบรรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่ วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดรับบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ระบบรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – วันที่ 20 เมษายน 2560 และดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 แล้วนั้น
    วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม  จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและ  มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม                ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน ประจำปีการศึกษา 2560 ที่จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 -12.00 น.  ดังไฟล์แนบ 

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information