***ประกาศ เปลี่ยนสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน เป็นที่วิทยาลัยการบินนานาชาติฯ

***ประกาศ จากวิทยาลัยการบินนานาชาตินครพนม เรื่อง แจ้งเปลี่ยนสถานที่สอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน จากที่ได้กำหนดสถานที่สอบ  ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม (นพว.) แจ้งเปลี่ยนสถานที่สอบใหม่เป็น วิทยาลัยการบินนานาชาติฯ (สถานที่รับสมัคร) ในวันที่ 5 เมษายน 2558***
 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน
       รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 5 - 24 มีนาคม 2558
       รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 มีนาคม 2558
  ขั้นตอนการสมัครทางไปรษณีย์
         1. Dowload ใบสมัคร และ ระเบียบการรับสมัครที่ iac.npu.ac.th
         2. กรอกข้อมูลตามใบสมัครให้ครบถ้วนพร้อมติดรูปภาพขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ชุดนักศึกษา
         3. ส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร 200 บาท 
         4. ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่
                     วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิยาลัยนครพนม
                     เลขที่ 129 หมู่ 6 บ้านหน้าฐานบิน ต.โพธิ์ตาก อ.เมือง จ.นครพนม 48000
                   
               ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2558 
     การสมัครด้วยตนเอง
      นำหลักฐานการสมัคร พร้อมเงินค่าสมัครสอบ 200 บาท
     สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม (ก่อนถึง ท่าอากาศยานนครพนม 800 เมตร)
     ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ         
        

รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน
รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน
รับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงอากาศยาน

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information