พิธีปฐมนิเทศน์ศิษย์การบิน MPL - 03

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ทำพิธีปฐมนิเทศน์ศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินผู้ช่วย – เครื่องบิน รุ่นที่ 3 (MPL – 03) ณ ห้องประชุม อาคารสำนักการฝึกบิน โดยมี พลอากาศเอก วัลลภ มีสมศัพย์  คณบดี กล่าวต้อนรับและให้โอวาทศิษย์การบินหลักสูตรนักบินผู้ช่วย – เครื่องบิน รุ่นที่ 3 จำนวน 12 คน ประกอบไปด้วย

 1. นายภัทร                จินดาพร
 2. นายภัทรวิทย์        พิพิธภัณฑ์
 3. นายณัฎฐ์ทไชย    รัตนโสภิตกุล
 4. นายนิรวิทธ์           เอื้อวิทยาศุภร
 5. นายนิธินันท์         บุณยพุกกณะ
 6. นายภารัตน์           โภคะสุวรรณ
 7. นายพีชญ์              จรูญนารถ
 8. นายประวีณ          พูนมากสถิต
 9. นายรฐกฤษฎิ์        รามสูต
 10. นายราชฤทธานนท์             นุชประยูร
 11. นายธีศิษฎ์             จิตติเสรีสกุล
 12. นายธนพล            โหวิไลลักษ์

ทั้งหมดนี้ เป็นนักบินฝึกหัด ทุนจากบริษัทการบินไทย ซึ่งให้ความไว้วางใจส่งมารับการฝึกอบรมที่วิทยาลัยการบินนานาชาติ 

พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03
พิธีปฐมนิเทศศิษย์การบิน MPL - 03

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information