พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)

เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2554 วิทยาลัยการบินนานาชาติ นำโดย พลอากาศเอกวัลลภ  มีสมศัพท์  คณบดี ได้เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน นักบินส่วนบุคคล – เครื่องบิน สำหรับศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 6 และศิษย์การบินหลักสูตรนักบินผู้ช่วยเครื่องบิน   รุ่นที่ 2  ที่สามารถสอบใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล จากกรมการบินพลเรือนได้สำเร็จ และในงานเดียวกันนี้ ยังมีการ เลี้ยงต้อนรับศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 7 ณ ห้องจัดเลี้ยง โรงแรมศรีเทพ จังหวัดนครพนม       

ผู้ที่ได้รับการประดับปีก นักบินส่วนบุคคล – เครื่องบิน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เครื่องบิน รุ่นที่ 6
  1. นายชยกฤต สุวังบุตร

ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินผู้ช่วยเครื่องบิน รุ่นที่ 2

  1. เรืออากาศตรี จักรเรืองโรจน์ สมุทรสาคร
  2. เรืออากาศตรี พจน์ เสาะการ
  3. เรืออากาศตรี พัชรพฤกษ์ สุวรรณลอย
  4. เรืออากาศตรี สรรเพชญ กาลานุกาล
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)
พิธีประดับปีก(ครึ่งปีก PPL)

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information