พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร Multi–engine Rating (ME) และ Instrument Rating (IR)

ขอแสดงความยินดีกับ คุณฐกล นาคะประเสริฐ ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตร Multi–engine Rating (ME) และ Instrument Rating (IR) ซึ่งมีพิธีมอบประกาศนียบัตรในวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมสำนักการฝึกบิน โดยมีพลอากาศเอก วัลลภ มีสมศัพย์ คณบดี เป็นประธานในพิธี

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร ME,IR
พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร ME,IR
พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร ME,IR
พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร ME,IR
พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร ME,IR
พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร ME,IR
พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร ME,IR
พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร ME,IR
พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร ME,IR
พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร ME,IR

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information