พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน แก่ผู้สำเร็จการศึกษา CPL -08

วันที่ 12 กันยายน 2556 วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร และประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน แก่ศิษย์การบิน หลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รุ่น 8 ที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 6 คน พร้อมทั้งได้จัดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางบิน (นักบินส่วนบุคคล)ให้แก่ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี รุ่น 9 ศิษย์การบินหลักสูตรนักบินผู้ช่วย (นักบินฝึกหัด ทุนการบินไทย) รุ่นที่ 5 รวมจำนวน 21 คน ซึ่งทั้งหมดสามารถสอบผ่านใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล จากกรมการบินพลเรือนได้สำเร็จ

รศ.สำรวจ อินแบน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร  และพลอากาศเอกวัลลภ มีสมศัพย์ คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ พร้อมด้วย กัปตันทวนทอง ผูกบุญเชิด ผู้อำนวยการสำนัดการฝึกบิน หัวหน้าครูวิชาภาคพื้นและครูการบิน เป็นผู้ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีก
พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีก
พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีก
พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีก
พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีก
พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีก
พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีก
พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีก
พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีก
พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีก
พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีก
พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีก
พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีก
พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีก
พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีก
พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีก
พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีก
พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีก
พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีก
พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีก
พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีก
พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีก
พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีก
พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีก
พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับปีก

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information