พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน แก่ผู้สำเร็จการศึกษา MPL -03

ขอแสดงความยินดีแก่ศิษย์การบิน หลักสูตรนัดบินผู้ช่วย - เครื่องบิน รุ่นที่ 3 (Multi-Crew Pilot Licence : MPL-03) ทั้ง 12 นาย ที่สำเร็จการศึกษา โดยมีพิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบินให้แก่ศิษย์การบินที่สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 เวลา 08.09 น.  ณ อาคารโรงเก็บอากาศยาน วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม 

พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
ประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
ประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
ประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
ประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
ประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
ประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
ประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
ประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
ประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
ประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
ประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
ประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
ประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information