พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน แก่ศิษย์การบิน CPL รุ่นที่ 6

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์การบินหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (CPL) รุ่นที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตรนักบินพาณิชย์ตรีและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางบิน ซึ่งเป็นปีกที่มีสัญลักษณ์ IAC และอินทนู 2 ขีด อันเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นว่า บัดนี้ ศิษย์การบินได้สำเร็จการศึกษาในวิชาชีพแล้ว และพร้อมที่จะไปปฎิบัติหน้าที่ เป็นนักบินที่ดี สมกับที่ได้รับการอบรมมา นอกจากพิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบินแก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ในการนี้ ยังมีพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน นักบินส่วนบุคคล แก่ศิษย์การบินที่สอบผ่านและได้รับใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคลจากกรมการบินพลเรือนอีกด้วย
      พิธีนี้จัดขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2555  ณ ห้องแม่น้ำโขง โรงแรมวิวโขง จังหวัดนครพนม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ประสานตรี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นประธานในพิธี 

พิธีมอบประกาศนียบัตร
พิธีมอบประกาศนียบัตร
พิธีมอบประกาศนียบัตร
พิธีมอบประกาศนียบัตร
พิธีมอบประกาศนียบัตร
พิธีมอบประกาศนียบัตร
พิธีมอบประกาศนียบัตร
พิธีมอบประกาศนียบัตร
พิธีมอบประกาศนียบัตร
พิธีมอบประกาศนียบัตร
พิธีมอบประกาศนียบัตร
พิธีมอบประกาศนียบัตร
พิธีมอบประกาศนียบัตร
พิธีมอบประกาศนียบัตร
พิธีมอบประกาศนียบัตร
พิธีมอบประกาศนียบัตร

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information