พิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน CPL-10

วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน แก่ศิษย์การบิน CPL-10 จำนวน 6 คน ได้แก่ 

 1. นายชยุติ          ซาลวาลา
 2. นายปรมินทร์    อุปการกุล
 3. นายพงศินท์      สุขประเสริฐ
 4. นายวรงค์         ทาเกิด
 5. นายดนุพล        ไชยพงษ์
 6. นายฐานพัฒน์    สาริกุล

พร้อมกันนี้ ยังได้มีพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน(นักบินส่วนบุคคล) แก่ศิษย์การบิน CPL-11 และ MPL-06 ที่สามารถสอบผ่านใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล จากกรมการบินพลเรือนได้สำเร็จ ได้แก่ 

 1. นายวราวิชญ์     วงษ์ประดู่
 2. นายกฤษณะ     อนันต์วัฒนานุกูล
 3. นายภัทรธร     วิมลเศรษฐ์
 4. นายอนิวัตติ์ สุทธิกุลการณ์
 5. นายเชษฐ์ ผ่องอุดม
 6. นายณัฐไผท พฤกษ์วงศ์วาน
 7. ร.ต. ปฏิญญา ว่องวทัญญู
 8. นายปฐวี รังสิยานนท์
 9. นายปวีณ ผดุงเรืองกิจ
 10. ร.ต. ภาวิชช์ ยอดนิล
 11. นายภูมิ พิพิธวณิชธรรม
 12. นายพุทธิพงศ์ คงรอด
 13. นายปิติโชค ทองตระการ
 14. ร.ต. พร้อมพล ประคองทรัพย์
 15. นายสนธิฤทธิ์ ศุกรเสพย์
 16. นายวีระยุทธ ยามาฮาร่า
 17. นายเขมณัฏฐ์  สุวรรณโยธี      

พิธีนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 เวลา 19.00 น. ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ จังหวัดนครพนม โดยมี นายตรีภพ ชินบูรณ์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในพิธี

 

มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน
มอบประกาศนียบัตรและประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถทางการบิน

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information