พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรครูการบิน (Flight Instructor Rating: IP)

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรครูการบิน (Flight Instructor Rating: IP) จากวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งแต่ละท่านได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น ละเอียดทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเรียนวิชาภาคทฤษฎี และการเรียนภาคปฏิบัติ เพื่อให้ได้บุคลากรด้านการบินที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะได้ถ่ายทอดวิชาความรู้ที่ได้รับแก่ศิษย์การบินต่อไป

ในงานนี้ พลอากาศเอก วัลลภ  มีสมศัพท์  คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรครูการบิน จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

  1. นายธนา  สุวรรณสาร
  2. นายคมสันต์  พูลผกา
  3. นายกฤต  รัตนราช
  4. นายศุภรัตน์  โพธิ์สุข

สำหรับหลักสูตรครูการบิน (Flight Instructor Rating: IP) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จะได้ต้องเวลาในการฝึกอบรมเป็นเวลา 9 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็น การฝึกอบรมภาคทฤษฎี 125 ชั่วโมง และฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 30 ชั่วโมง

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรครูการบิน
พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรครูการบิน
พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรครูการบิน
พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรครูการบิน
พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรครูการบิน
พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรครูการบิน
พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรครูการบิน
พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรครูการบิน
พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรครูการบิน
พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรครูการบิน
พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรครูการบิน

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information