ภาพบรรยากาศการบินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo) ของศิษย์การบิน MPL -03

ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีกับ การบินเดี่ยวครั้งแรกของศิษย์การบินหลักสูตรนักบินผู้ช่วย – เครื่องบิน รุ่นที่ 3 (Multi-Crew Pilot Licence : MPL -03 )  จำนวน 12 คน ได้แก่

 1. นายณัฎฐ์ทไชย  รัตนโสภิตกุล
 2. นายนิรวิทธ์  เอื้อวิทยาศุภร
 3. นายนิธินันท์  บุญยพุกกณะ
 4. นายภารัตน์  โภคะสุวรรณ
 5. นายภัทรวิทย์  พิพิธภัณฑ์
 6. นายภัทร  จินดาพร
 7. นายพีชญ์  จรูญนารถ
 8. นายประวีณ  พูนมากสถิต
 9. นายรฐกฤษฎิ์  รามสูต
 10. นายราชฤทธานนท์  นุชประยูร
 11. นายธีศิษฎ์  จิตติเสรีสกุล
 12. นายธนพล  โหวิไลลักษ์

ศิษย์การบินทุกคนสามารถทำการบินได้อย่างสมบูรณ์แบบและปลอดภัย ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า การบินเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตนี้ จะเป็นประสบการณ์ที่ดีและประทับอยู่ในความทรงจำของชีวิตการเป็นนักบินตลอดไป

** เมื่อศิษย์การบินมีชั่วโมงบินกับครูประมาณ 12 ชั่วโมง ครูการบินจะพิจารณาความสามารถของศิษย์ว่าพร้อมหรือไม่ เมื่อพร้อมก็จะปล่อยให้บินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo)  การบินเดี่ยวครั้งแรกเป็นการบินในวงจรปกติ ใช้เวลาบินประมาณ 15 นาที และเมื่อบินเสร็จแล้ว ครูการบิน รุ่นพี่และเพื่อนๆ จะแสดงความยินดีด้วยการสาดน้ำ ซึ่งถือเป็นประเพณีอย่างหนึ่งของการต้อนรับนักบินใหม่ **

ภาพบรรยากาศการบินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo) ของศิษย์การบิน MPL -03
ภาพบรรยากาศการบินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo) ของศิษย์การบิน MPL -03
ภาพบรรยากาศการบินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo) ของศิษย์การบิน MPL -03
ภาพบรรยากาศการบินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo) ของศิษย์การบิน MPL -03
ภาพบรรยากาศการบินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo) ของศิษย์การบิน MPL -03
ภาพบรรยากาศการบินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo) ของศิษย์การบิน MPL -03
ภาพบรรยากาศการบินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo) ของศิษย์การบิน MPL -03
ภาพบรรยากาศการบินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo) ของศิษย์การบิน MPL -03
ภาพบรรยากาศการบินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo) ของศิษย์การบิน MPL -03
ภาพบรรยากาศการบินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo) ของศิษย์การบิน MPL -03
ภาพบรรยากาศการบินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo) ของศิษย์การบิน MPL -03
ภาพบรรยากาศการบินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo) ของศิษย์การบิน MPL -03
ภาพบรรยากาศการบินเดี่ยวครั้งแรก (First Solo) ของศิษย์การบิน MPL -03

International Aviation College, Nakhon Phanom University. contact Information